türkiye’de kumar yargı yetkisi şahıs

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Konsolide metin

Türk Ceza Kanunu’na göre, kumar, kazanç amacıyla icra edilen ve kar ve zararın talihe bağlı olduğu oyunlar olarak tanımlanmıştır. Kumar, toplum için zararlı bir faaliyet olarak görüldüğünden, yasa koyucu kumar oynatmak fiilini suç olarak düzenlemiştir. Kumar oyunlarının oynanabilmesi için yer ve imkan sağlama, bu suçun fiil unsurunu oluşturur. Yer sağlama, fiziki bir mekanın kumar oynamak için kullanılabilir hale getirilmesini ifade ederken, imkan sağlama, kumar oynayacak kişileri bir araya getirme anlamına gelir. Yargıtay, failin mağdura ait Turkcell’de kayıtlı süper şifreyi öğrenerek mesaj yoluyla kendisine kontör alması şeklindeki bilişim suçu yoluyla elde edilen haksız kazancın bu fıkra kapsamında cezalandırılması gerektiğini belirlemiştir. [122]    Saklı tutulan hükümlerden sadece yargılamanın yenilenmesi anlaşmazlığın Yargıtay tarafından incelenmesini sağlamaktadır; ancak bu inceleme yalnızca şekle ilişkin olacak ve Yargıtay gerekli görürse anlaşmazlık Tahkim Kurulu tarafından “yeniden” incelenecektir. Saklı tutulan diğer hükümler ise yine Tahkim Kurulu’nca yerine getirilecek işlemlere ilişkparibahis. Lâkin, futbolcu Deniz Barış olayı ile ilgili olarak Yargıtay, Tahkim Kurulu kararını yok sayarak anlaşmazlığı yeniden incelemiş ve karar vermiştir, bkz. Maddesine göre Merkez Ceza Kurulu, iki yıl süre ile görev yapmak üzere Genel Müdürün teklifi ve Bakanın onayı ile atanan yüksekokul mezunu beş kişiden oluşmaktadır. Seçilecek bu üyelerin, spor bilgisi, ihtisas ve tarafsızlığı ile tanınmış, en az üçünün Hukuk Fakültesi mezunu, birinin Genel Müdür tarafından seçilen bir Danışma Kurulu üyesi ve diğerinin Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu’nun yüksekokul mezunu üyesi olması gerekmektedir.

  • Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.
  • Yerel yönetimde özerklik, bir bölgede oturanlara tanındığı halde, hizmet yerinden yönetiminde özerklik, hizmetin kendisine tanınmaktadır.

Kurulun toplantı yeter sayısı üçtür; bir başka deyişle Kurul, toplantıda en az üç üyenin hazır bulunması durumunda karar alabilir; ancak, kimi durumlarda Başkan, tek başına hüküm tesis edebilir. Kurul, Tüzük’te ve FIFA Disiplin Yönetmeliği’nde tarifi yapılan yaptırımları, üyeler, kulüpler, resmi görevliler ve oyuncular ile müsabakaların ve oyuncuların temsilcilerine bildirmektedir. Disiplin tedbirleri ile ilgili söz konusu hükümler, Genel Kurul ve İcra Kurulu’nun üyelerle ilgili erteleme ve ihraç hususlarındaki disiplin yetkilerine de şamildir. A) Üyeler dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler. Her üye, Derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. Karar muhatabına elektronik posta ve taahhütlü mektupla bildirilir. 113  ; Örneğin, 657 SK’da “yer değiştirme cezası” adı altında bir disiplin cezası yokken, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununda bu tür bir ceza türüne yer verilmiştir. Zira anılan madde hükmüne göre, fail firara giderken beraberinde silah, mühimmat, savaş araç ve gerecini götürmüş ise veya fail hizmet yaparken kaçmış ise gün unsuru aranmaz ve cezası artırılır. Örneğin fail firara giderken yanında mühimmat götürürse ve 24 saatlik süreyi geçirmeden bu süre içerisinde yakalanmış olursa artık fiili disiplin tecavüzü niteliğinde değil, AsCK’nun 68/2. Maddesi uyarınca nitelikli mehil içi firar suçunu oluşturur. Başka bir kararında; “…Davacı hakkında tesis edilen ikinci işlem, sebep işlemi olarak idari uyarı yazısına dayalı olarak tesis edilen disiplin ceza puanının düşülmesi işlemidir.

(3) Cumhuriyet savcısının, sanık ve varsa müdafiinin dinlenmesindensonra davaya katılma isteminin uygun olup olmadığına karar verilir. Davaya katılmış olma koşuluyla davayı sonuçlandıran kararlara karşıkanun yollarına başvurma. (7) Hükümlerin nüshaları ve özetleri mahkeme başkanı veya hâkim ilezabıt kâtibi tarafından imzalanır ve mühürlenir. (3) Hükmün gerekçesi, tümüyle tutanağa geçirilmemişse açıklanmasındanitibaren en geç onbeş gün içinde dava dosyasına konulur. (3) Ceza verilmesine yer olmadığına dair kararın gerekçesinde, 223 üncümaddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen hallerden hangisinedayanıldığının gösterilmesi gerekir. (2) Mahkeme başkanı, mahkemesinde staj yapmakta olan hâkim ve avukatadaylarının müzakere sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir.

(5) İşlemde hazır bulunan ilgililerce onanmak üzere tutanağınkendilerini ilgilendiren kısımları okunur veya okumaları için kendilerineverilir. (4) Tutanak, işlemin yapıldığı yeri, zamanı ve işleme katılan veyailgisi bulunan kimselerin isimlerini içerir. (3) Müdafi veya vekil sıfatıyla hazır bulunduğu işlemlerle ilgilitutanakta avukatın isim ve imzasına da yer verilir. (3) Adlî kolluk, adlî görevlerin haricindeki hizmetlerde, üstlerininemrindedir. (2) Birinci fıkra kapsamına giren hallerde ölünün gömülmesi ancakCumhuriyet savcısı tarafından verilecek yazılı izne bağlıdır. (5) İhbar veya şikâyet yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlüolarak yapılabilir. (3) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delilolarak değerlendirilemez. Şüpheli veya sanık, kimliğineilişkin soruları doğru olarak cevaplandırmakla yükümlüdür. A) Gözaltı ve tutukluluk süresi başka bir hükümlülüğünden indirilenler. (8) Karara karşı, istemde bulunan, Cumhuriyet savcısı veya Hazinetemsilcisi, istinaf yoluna başvurabilir; inceleme öncelikle ve ivedilikleyapılır.

(3) Taşınmaza elkonulması kararı, tapu kütüğüne şerh verilmek suretiyleicra edilir. (4) Zilyedliğinde bulunan eşya veya diğer malvarlığı değerlerineelkonulan kimse, hâkimden her zaman bu konuda bir karar verilmesiniisteyebilir. F) Şüphelinin parasal durumu göz önünde bulundurularak, miktarı ve birdefada veya birden çok taksitlerle ödeme süreleri, Cumhuriyet savcısının isteğiüzerine hâkimce belirlenecek bir güvence miktarını yatırmak. (2) Ayrıca, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürmemek kaydıyla,tutuklunun tutuklamayı bir yakınına veya belirlediği bir kişiye bizzat bildirmesinede izin verilir. (2) Soruşturma evresinde Cumhuriyet savcısı adlî kontrol veya tutuklamanınartık gereksiz olduğu kanısına varacak olursa, şüpheliyi re’sen serbestbırakır.